English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 66929789-09306397674
نمابر: 66929789
آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان دکتر میرخانی(نصرت شرقی)، نرسیده به میدان توحید، پلاک 214، طبقه دوم در صورت عدم پاسخگویی تلفن به تلفن همراه ذکر شده پیامک لاتین ارسال فرمایید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.
پست الکترونیکی: anjoman.probiotic@gmail.com
کد پستی: 1419735631
مشاهده خبر
هشتمین همایش طلای سبز با همکاری انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند 19-21 تیرماه

فراخوان مقاله هشتمین همایش طلای سبز

 

دبیرخانه دائمی همایش طلای سبز با تأکید بر افزایش فرصت‌های صادراتی داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی،  در نظر دارد با بهره‌مندی از دستاوردهای ادوار گذشته، هشتمین همایش طلای سبز را با حمایت مسئولین سازمان غذا و دارو،‌ دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده‌های گیاهان دارویی، انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و دارویی و سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در این زمینه برگزار نماید.

هشتمینهمایشطلایسبزباهدفبررسیجایگاهفرآورده‌هایطبیعیوداروهایگیاهیدرارتقایسطحسلامتجامعه همراهبانمایشگاهجانبیدرروزهای19تا21تیرماهسال1398درمرکز همایش‌های‌ بین‌المللیهتل المپیکتهرانبرگزارمی‌شود.

محورهای همایش:

 • تبیین جایگاه داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی در نظام سلامت کشور
 • ارزیابی اقتصادی و اجتماعی داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی در ایران و جهان
 • نقشفرآورده‌هایطبیعیدرکنترلودرمانبیماری‌هابا تمرکز بر بیماری‌های گوارشی
 • کشت، تولید و فرآوری بذرها با تأکید بر تولید بذر و مواد اولیه استاندارد
 • سیاست‌هاوضوابطتولید داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی: چالش‌هاوراهکارها
 • انتقالوبومی‌سازیفناوری‌هاینویندرصنعتداروهایگیاهیوفرآوردههایطبیعی
 • فرصت‌هایصادراتیداروهایگیاهیوفرآورده‌هایطبیعی
 • نقش شتابدهنده‌ها و استارت‌آپ‌ها در توسعه اقتصادی فرآورده های طبیعی
 • نقش ذائقه، فرهنگ و آموزش در پذیرش فرآورده‌های طبیعی و پروبیوتیک‌ها
 • فرآورده‌های طبیعی مورد مصرف در دام و طیور و آبزیان
 • نقش‌ آینده‌پژوهی در ارتقای کمی و کیفی فرآورده‌های طبیعی
 • ساختاربخشی قابل نظارت در بسته‌بندی گیاهان دارویی و دمنوش‌ها

برنامه‌های همایش:

 • ارائه مقالات علمی
 • ارائه سخنرانی‌های کلیدی
 • برگزاری پانل‌های تخصصی
 • ارائه امتیاز بازآموزی
 • انتشار مجموعه مقالات
 • برگزاری نمایشگاه جانبی

علاقه‌مندانمیتوانندچکیدهمقالاتخودراطبقدستورالعملمندرجدرسایتبهنشانی www.green-gold.irحولمحورهای همایشتاتاریخ10خردادماه1398بهدبیرخانهدائمیاینهمایشارسالنمایند.

تاریخ انتشار: 1398/02/31 - 13:1
شناسنامه انجمن

با توجه به اهميت جهان‌شمول پروبيوتيك‌ها و در راستاي چشم‌انداز ايران 1404، جاي آن بود كه در كشور ما نيز انجمن علمي‌اي در خور و كارآمد تشكيل شود تا در تمامي جنبه‌هاي پيش از توليد فرآورده‌ (جنبه‌هاي ميكروب‌شناختي و زيست‌فناوري)، توليد فرآورده تا مصرف‌ (فناوري غذايي، فناوري دارويي، بازاريابي و فروش) و پس از توليد فرآورده (باليني و شبيه‌سازي‌شده‌ي باليني) فعاليت داشته و با بخش‌هاي مربوط داخلي و بين‌المللي به تعامل بپردازد.